زمان:1396/04/02 - 
مکان:گلزار شهدای دارالسلام
به یاد شهیدان: